Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (a także danych Państwa przedstawicieli i współpracowników) jest Seen Holding Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000282550, NIP: 113-267-17-72, REGON: 140951043, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50.227.200,00 zł , adres poczty elektronicznej: holding@seen.pl, dalej „Administrator”.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

Informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli i współpracowników przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 • w celu prowadzenia korespondencji na potrzeby bieżącej działalności, kierowania zapytań ofertowych, prowadzenia rozmów biznesowych itp., na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu negocjowania i zawierania umów na podstawie zainteresowania naszą lub Państwa ofertą (podstawa z art. 6 ust..1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartych przez Państwa z nami umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych (np. dot.: doboru usług do potrzeb naszych klientów końcowych; optymalizacji naszych produktów na podstawie Państwa uwag na ich temat, optymalizacji procesów realizacji świadczeń i usług na podstawie przebiegu realizacji, w tym świadczeń gwarancyjnych i rękojmianych, itp.), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przedstawicieli kontrahentów i współpracowników, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

III. Kategorie danych, które przetwarzamy:

 • Będziemy przetwarzać m.in. następujące kategorie Państwa danych:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne;
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne;
 • Finansowe dane identyfikujące;
 • Informacje o środkach finansowych;
 • Zobowiązania oraz wydatki;
 • Wypłacalność;
 • Szczegóły polisy ubezpieczeniowej;
 • Transakcje finansowe;
 • Rekompensaty;
 • Czynności służbowe;
 • Umowy oraz ugody;
 • Zezwolenia;
 • Reklamacje, incydenty oraz wypadki;
 • Członkostwo (inne niż służbowe, polityczne, w związkach zawodowych);
 • Informacje dotyczące skazań i wyroków;
 • Informacje dotyczące działań sądowych;
 • Dane dotyczące kar administracyjnych;
 • Dane dotyczące zamieszkania;
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego;
 • Dane dotyczące rekonwalescencji;
 • Edukacja i szkolenia;
 • Zawód i zatrudnienie;
 • Aktualne zatrudnienie;
 • Rekrutacja;
 • Zakończenie pracy;
 • Kariera;
 • Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy;
 • Wynagrodzenie;
 • Organizacja pracy;
 • Szkolenie na stanowisko;
 • Wizerunek;
 • Obszary monitoringu wizyjnego;
 • Nagrania dźwięku.

IV. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorom szkód;
 • innym niezależnym odbiorcom: np. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym - członkom zawieranych konsorcjów; zamawiającym – inwestorom realizowanych przez nas przedsięwzięć budowlanych.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych:

 • Dane pozyskane w celu negocjowania i zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz strony kontaktowały się w sprawie jej zawarcia;
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • w celu odzyskania należności z tytułu realizacji umów oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne: w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

VII. Przysługujące Państwu prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych - mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwa działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych - uprawnienie do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” danych osobowych Państwa dotyczących, dostarczonych na podstawie umowy lub zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: holding@seen.pl.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i będą one przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazujemy jednak że niepodanie danych może uniemożliwić realizację umowy lub prowadzenie negocjacji i dalszej współpracy z Państwem.